Legater


Carlsen-Langes Legatstiftelse har én årlig uddeling, og ansøgninger må for at komme i betragtning være indtastet i Stiftelsens elektroniske ansøgningsskema inden 1. november.

Der ydes kun støtte i mindre omfang til uddannelses- og studieformål samt rejser i tilknytning hertil.

  • Ansøgninger, der anses at falde uden for de i fundatsen anførte formål, besvares ikke.
  • Ansøgninger fra foreninger skal vedlægges foreningens vedtægter, seneste regnskab samt sidste årsberetning, hvis en sådan forefindes.
  • Carlsen-Langes Legatstiftelse er omfattet af indberetningspligt til det offentlige, hvorfor Cpr.nr. eller CVR.nr. skal oplyses. Ligeledes skal kontonummer oplyses.

Svar på ansøgninger, der imødekommes, vil sædvanligvis blive fremsendt inden udgangen af marts måned.

 

Stiftelsens uddelingsformål omfatter følgende 6 hovedkategorier:

 

Lindring af nød og elendighed

Støtte ydes især til fattige, syge personer i omegnen af Gammelkjøgegaard (Køge Kommune). Herudover ydes der en mindre støtte til forskellige lokale foreninger og institutioner. Der vil kun undtagelsesvis være midler til rådighed for ansøgninger uden for det anførte lokalområde.

Nød og Trang enkeltpersoner ansøg her.

Lokalforeninger/institutioner i Køge og omegn ansøg her.

 

Fremme af kristendommen

Støtte ydes særligt til udgivelsen af skrifter og bøger, der bidrager til udbredelse og befæstelse af kristendommen Herudover ydes også en mindre støtte til personer eller kredse, der virker for kristendommen. Ansøg her.


Fremme af forst- og skovvæsenet

Støtte ydes til projekter, studier og skrifter, der kan medvirke til at ophjælpe skov- og trækulturen i Danmark eller fremme interessen for skovbrug. Ansøg her.


Fremme af Landbrug, håndværk og bygningskunst

Inden for denne hovedkategori yde støtte til nyttigt og dygtigt arbejde i Danmark på andre områder end skovbrug. Der ydes især støtte til forsøg og udvikling inden for landbrug, men også støtte til havebrug, håndværk og bygningskunst. Ansøg her.

 

Litterære øjemed

Der ydes støtte til udgivelser af skrifter og afhandlinger samt (i mindre omfang) til studie- og undersøgelsesrejser. Støtte ydes fortrinsvis til udgivelse af naturvidenskabelige og historiske studier og skrifter, herunder til studier og skrifter vedrørende geologi, ornitologi samt genealogi, personalhistorie og kulturhistorie i Danmark og Norden. Ansøg her.


Andet fædrelandsk eller almenmenneskeligt øjemed

Inden for denne hovedkategori er det overladt til bestyrelsens bedste skøn at støtte noget fædrelandsk eller almenmenneskeligt. I praksis ydes især støtte til lokale foreninger og institutioner, der samler befolkningen om kulturelle og medmenneskelige formål. Ansøg her.